ფასის განსაზღვრა
აირჩიე მომსახურების სახე
აუდიტი
შესამოწმებელი პერიოდი: *
საწარმოს დასახელება (საიდენტიფიკაციო ნომერი): *
საკონტაქტო მონაცემები (მისამართი და სხვა):
ტელეფონი: *
ელ.ფოსტა: *
საწარმოს ხელმძღვანელი:
ფინანსური მენეჯერი; მთ. ბუღალტერი:
დაფუძნების თარიღი:
დამფუძნებელთა რაოდენობა:
საქმიანობის სახე (ძირითადი მიმართულება): *
საწესდებო კაპიტალი:
დასაქმებულთა რაოდენობა (მ.შ. ფინანსურ აღრიცხვაში): *
აღრიცხვის კომპიუტერიზაციის დონე:
სააღრიცხვო პროგრამების დასახელება (ბუღ. გატარებების რაოდ.): *
შემოსავალი რეალიზაციიდან შესამოწმებელ (ასაწყობ) პერიოდში: *
საწარმოს ქონება (მატერიალური და არამატერიალური):
სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა და სახე:
ხართ თუ არა დღგ–ს გადამხდელი და როდიდან? *
კი არა
გაქვთ თუ არა ექსპორტ/იმპორტი? *
კი არა
საშუალოდ თვეში მიღებული საბაჟო დეკლარაციების რაოდენობა: *
საშუალოდ თვეში გამოწერილი ს ა/ფ–ების და სზ–ების რაოდენობა: *
საშუალოდ თვეში მიღებული ს ა/ფ–ების და სზ–ების რაოდენობა: *
საშუალოდ შესამოწმებელი საბუთების რაოდენობა (ბაინდერებში): *
იყენებთ თუ არა სალარო საკონტროლო აპარატებს? (რამდენს): *
თვეში ნაღდი ბრუნვის ოდენობა (მ.შ. სსა–ით):
სასესხო ხელშეკრულებების რაოდ. (იურიდიულ და კერძო პირებთან) :
საბანკო ანგარიშების რაოდენობა:
არის თუ არა ლიზინგის ხელშეკრულებები: *
ადრე ჩატარებულა თუ არა აუდიტი? (როდის) მ.შ. საგადასახდო:
ჩასატარებელი აუდიტის სასურველი ვადები:
სპეციფიკური მოთხოვნები აუდიტის წინაშე:
* სავალდებულო ველი

საბუღალტრო მომსახურება
შესამოწმებელი პერიოდი: *
აუდიტურ ფირმაში ადგილზე კლიენტთან
საწარმოს დასახელება (საიდენტიფიკაციო ნომერი): *
საკონტაქტო მონაცემები (მისამართი და სხვა):
ტელეფონი: *
ელ.ფოსტა: *
საწარმოს ხელმძღვანელი:
ფინანსური მენეჯერი; მთ. ბუღალტერი:
დაფუძნების თარიღი:
დამფუძნებელთა რაოდენობა:
საქმიანობის სახე (ძირითადი მიმართულება): *
საწესდებო კაპიტალი:
დასაქმებულთა რაოდენობა (მ.შ. ფინანსურ აღრიცხვაში): *
აღრიცხვის კომპიუტერიზაციის დონე:
სააღრიცხვო პროგრამების დასახელება (ბუღ. გატარებების რაოდ.): *
შემოსავალი რეალიზაციიდან შესამოწმებელ (ასაწყობ) პერიოდში: *
საწარმოს ქონება (მატერიალური და არამატერიალური):
სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა და სახე:
ხართ თუ არა დღგ–ს გადამხდელი და როდიდან? *
კი არა
გაქვთ თუ არა ექსპორტ/იმპორტი? *
კი არა
საშუალოდ თვეში მიღებული საბაჟო დეკლარაციების რაოდენობა: *
საშუალოდ თვეში გამოწერილი ს ა/ფ–ების და სზ–ების რაოდენობა: *
საშუალოდ თვეში მიღებული ს ა/ფ–ების და სზ–ების რაოდენობა: *
საშუალოდ შესამოწმებელი საბუთების რაოდენობა (ბაინდერებში): *
იყენებთ თუ არა სალარო საკონტროლო აპარატებს? (რამდენს): *
თვეში ნაღდი ბრუნვის ოდენობა (მ.შ. სსა–ით):
სასესხო ხელშეკრულებების რაოდ. (იურიდიულ და კერძო პირებთან) :
საბანკო ანგარიშების რაოდენობა:
არის თუ არა ლიზინგის ხელშეკრულებები: *
ადრე ჩატარებულა თუ არა აუდიტი? (როდის) მ.შ. საგადასახდო:
ჩასატარებელი აუდიტის სასურველი ვადები:
სპეციფიკური მოთხოვნები აუდიტის წინაშე:
* სავალდებულო ველი